Соғыс ардагері банктерді артық шу шығармай тонайды

  Рет қаралды 94,736

Кино ШОЛУ KZ

Кино ШОЛУ KZ

4 ай бұрын

Сәлем достар! КИНО ШОЛУ арнасының кезекті видеосы. Бүгін мен сіздер " ПО НАКЛОННОЙ " фильмінің қысқаша нұсқасын айтып беремін.
Фильм 2000 жылдардың басында басталады. Басты кейіпкер Эмилиді өзінің колледжіндегі ағылшын сыныбында кездестіреді. Арасында жас адам лезде біз бен искра, ол тез қамтылуда да қарқынды роман.
По поводу сотрудничество:
t.me/Yerzhanovolzhas
Теги:
киношолу, КиноШОЛУKZ, 10 минуттық фильм, кинорежиссер, қысқа қайталау, фильмді қайталау, қысқаша қайталау, фильмдерді қысқаша қайталау, фильмді талдау, фильмнің мағынасы, серия, жылдам қайталау, фильм сюжетін қайталау, сюжетті талдау

Пікірлер: 47
Ермахан Керимбеков
Ермахан Керимбеков 22 күн бұрын
Эмили деген актриса маған қатты ұнайды, өзінің рөлін өте керемет ойнайды. 🙂
кинохехе
кинохехе 4 ай бұрын
Айели молодец екен кутты до конца и жанында бирге болды😁
qupya kz К
qupya kz К 2 ай бұрын
Аяқ жағына,сценаристің,идеясы таусылып қалған ау дим☝🏽👎🏼Оттап кетті ғой
Канайым Келгенбоева
Канайым Келгенбоева 2 ай бұрын
Кыздын ак конылдыгы свбырдылыгы баланы барлык кыйыншылыктардан куткарды де ойлайм
Aizhan Dusbekova
Aizhan Dusbekova 4 ай бұрын
Не деген керемет. Мен жаңа келген под ыңызбын.
SKIL KZ
SKIL KZ 4 ай бұрын
Осы сөзді оқып отырған қазақ бауырым ата анаң аман болсын аурма қиын болмаса мені қолдашы🇰🇿✊
BEKAKZ
BEKAKZ 4 ай бұрын
Сенің видиоларын топко сенын шын атың кім кай каладансың өзің баскалардын киноларын көрсе дауыстары шәңкілдеп дурыс түсіріпте білмиді сенікі болса күшті 😑😑🥰🥰🥰😐😐
Almukhamed Symbatuly_
Almukhamed Symbatuly_ 3 ай бұрын
нурик пурик бекас қысқаша кино казвойс норм
Сауакас Аширбаев
Сауакас Аширбаев 4 ай бұрын
Бір млн ға жет😌😌
Erasyl Juparbay
Erasyl Juparbay 4 ай бұрын
Человек паукті ойнған барлық актердің армияда служить еткен киносы бар екен
Аслан Алиакбар
Аслан Алиакбар 2 ай бұрын
Әскери билетсіз паутина бермейт шығар
Dulat Dulat
Dulat Dulat 3 ай бұрын
Қандай кино
NurMOBILE
NurMOBILE 3 ай бұрын
@Сагынтай Адебетов мынау адамдарды құтқарса эндрюда адамдарды құтқарат ал тоби болса құлдыққа түсіп өз досын өлтіред бостандыққа шығау үщін
Eroma King
Eroma King 3 ай бұрын
@Қуандық Төлебек епт
Қуандық Төлебек
Қуандық Төлебек 4 ай бұрын
@Jasik_444 роооощооррррррщщрршооррррщрщоррщррррррощоорррорщоррррррооррщрррррррщоощоррррррррррщорщрррроорщощщорррррррррррррщошорррщрррррррршоррррррроорррррщоррррщрррщоррроррррроорщррррррррррщорршррррщрщррррррррррррщшррщрщррроорррррщрррщшррррррррщорррршрщщррррррщщррррррррррррррррррррщрррррщррррррщррщррррррррщрррррррррщрорррррррррррррррррщрррррррррррррщщщрррщщррщрщррщрррррррррррррррррррррррррррррррррррщрррррррррщррррррщрррщрщррррррщгщррррррщрррррщрррррррррррррррррщррррщррщрррррррр😊рррррщщрррщррррррррщрррр😊рррщрщррррррщрщррррррррррррщрщрррррррррршрррррррррррщррррорррррррршрррррррррррорррррр😊рррр😊рррщррррррщщррщщрррррррррррррррщрррррорр😊щррщррроррщрррррщррррр😊ррррррррщ😊рррщщр😊рошщррррщрщрррррщрроррщрррррррррррррщррщррррр😊ррр😊шрррщщррррршщрррррщрррщрщрщрршщщррррщрр😊р😊😊роооооорррррррщрщщррщррщрррщроррщощрщррщррррщщрроррр😊рррщоррщррщщщщрррр😊ррщрррррщр😊рщргрррррщ😊рщррррррррррррррршррщррорррррщрщшррщрррщщрррррщщшщщщщррррррррррррррщоррррщоррррощщррщрорррррррррр😊😊рощрщорщррррщщр😊гррррррщщррррррщщрщшщрррщрррщрррршщрщрщрррррррррррщррщрщррррррщрррррррщрщрщрррщррррррррррррррррррррррщрщщрщрщррррррщрщ😊рщррррщррррррррррррррррщрррррщрщррррщщршщщщщррщрщррррррршщрр😊шщрр😊ршрр😊рррр😊рррррррррррщрррррщщршрррщрщррррр😊ррргррррррррщрщрщрррщщррррщщрррщррррщррщщррщ😊рщрррррррро😊щщ😊рррррщрррщшшщррррщррорщщщррр😊щрщорррррррр😊рщрррщрщрщщрр😊рщрщрщрррщрроршррщрррррщррщр😊ррршрррррощщрщщ😊щршррш😊ррррррррррр😊рррщррщщ😊ррр😊😊щрщршщщщрррщщррщрррррщрроррррррррррррщрщщщрщрррщрщрррщрщорррощщрррррррр😊ррщщр😊ррщро😊ррррррррщррррщрррррррщрщр😊щрщр😊рр😊ррр😊р😊щщррррщр😊😊😊рщшщо😊рщшщрщрщ😊щррорщрщщрщщщщщщщррррррррщррррррщрщщррщрррщрр😊р😊щрщррррршрршр😊рррршрщрщрщрррррщощрррщщщоршщррщрррщщрррорщрррррр😊орщо😊рррщщорщщррррррр😊рррщщщр😊рррщрщщорщщщщррщрщщррщрррщрщрщрррощр😊рщррорщщршщоррщрррщрррщрщрщщ😊😊😊р😊рщррррр😊щрррррщщщррррщррр😊рщрррщрщщщрррррррррщщррррорр😊ррщр😊рщ😊трщррррщрщр😊ррщррщщшщщррщрррррррр😊рррщрщщрщщрщщрр😊рр😊рщорооощрщрщщрорроорррр😊щщщр😊ррорщщрррроррщрррррщрррщрррщррщщорррррщррщрщщ😊рроррррррррщрщрррщррррорррррррррщщрррщррр😊ррр😊ррщрррщщрщрр😊рщрррщ😊рщщрщщрщррррр😊ррр😊ррщрщ😊😊рщо😊😊р😊оо😊рщрщ😊рорроорщррр😊😊😊щ😊щощорррррр😊щощроорщрщрщрр😊рщ😊щ😊ррр😊ррр😊о😊роро😊орщрр😊р😊ррщршррррр😊рщрщщрррррщрщрщщщщрррррщррроррррр😊рррщр😊рр😊😊ррр😊иррр😊😊рор😊ощ😊😊ор😊щр😊орщрщщроррщррррррррщрррр😊р😊рщщщщрщррррр😊рщ😊рршрщ😊ррщррщощ😊😊ощщ😊😊😊рощ😊😊😊ро😊щ😊😊ро😊рщщощрр😊ррррр😊орро😊рщ😊рр😊р😊рщорщоррщщщррщрщор😊😊рорщ😊😊😊😊рорщо😊рощ😊рррщрррррщрр😊😊😊ррщ😊орщщор😊ррщщррррщрррщр😊рщщ😊ррррррщшррщр😊щ😊рр😊о😊рщр😊😊р😊р😊рщршр😊ррщррррррррщ😊ррро😊ршщрщ😊ррщрррщщр😊😊рощ😊рщщщ😊р😊рш😊😊р😊😊рррщ😊рщррорррррщрщррррщрррррщррор😊ррщщщррррр😊р😊😊рр😊рщщ😊😊ррщоррррщооррр😊рр😊рощ😊ррщрррщрщщшщррщррррщщщррщ😊рр😊рщ😊орщо😊рщррр😊щрр😊😊рщщ😊ршрщ😊😊рщрр😊ррщрщщр😊ррщщщрщ😊рщррррщррщррщщррщр😊р😊рррщщ😊щрррррррр😊ррррррррщрщрр😊р😊р😊рр😊рр😊р😊рощо😊😊😊😊😊😊о😊о😊😊ррщ😊рррррррщрррр😊ррщр😊шщщрш😊рр😊😊рощщ😊р😊ророощирррр😊ршрщщр😊рщщщщррщоррорр😊рррр😊😊рощщощрорр😊щрщр😊рощщщо😊шрощорщрорррррр😊😊шррщщ😊😊😊😊щщощшщ😊р😊😊😊😊о😊ооорщрррррррррр😊ррщррррщррщррррорргорррр😊😊😊р😊рор😊😊😊ор😊щор😊ррщрррщ😊р😊😊😊о😊рщщщорщ😊😊о😊😊орщ😊ощррор😊рщщрррщрррррррщщррщщр😊ррш😊ро😊щрощ😊😊😊о😊р
Ерасыл Сейтканов
Ерасыл Сейтканов 2 ай бұрын
Ууу Том Холланд, ещё ынысы Гарридыда коспт
Mukhammet Murat
Mukhammet Murat 4 ай бұрын
Өте тамаша кино екен есірткі шекені ғана дұрыс болмапты
Тимур
Тимур 3 ай бұрын
Бәрін біліп алдық немен аяқталатынын
Nurbakyt 44
Nurbakyt 44 2 ай бұрын
Керемет дами бер
алтынгул алтынгул
алтынгул алтынгул 4 ай бұрын
күшті
OBITO FF
OBITO FF 4 ай бұрын
Ох Том Холанд
Айдар Жадранов
Айдар Жадранов 3 ай бұрын
Калаи оилаисыздар ол каншаре ды ды мы ды деды
Ержан Жугунисов
Ержан Жугунисов 2 ай бұрын
Жынды кино
Амангали Успанов
Амангали Успанов 4 ай бұрын
Человек пауктин бари кинолардан сон осиндай кинага тусема дедм
Rahimgul Zeinel
Rahimgul Zeinel 4 ай бұрын
Мен 1
Ерсултан Жанабай
Ерсултан Жанабай 4 ай бұрын
Том холланд лутши актер
қияли Адам
қияли Адам 4 ай бұрын
Лучший
Kz Dias
Kz Dias 3 ай бұрын
Человек паук 3тегі бала ғо
Жамбыл Болат
Жамбыл Болат 4 ай бұрын
Эмелиде жазылғанба?
Ergen Zhamek
Ergen Zhamek 4 ай бұрын
Есірткі қабылдап,бірнеше банк тонаған адам14 жыл? Киногой,шын өмірде өмір бақиға,келмеске кетер еді...
Million show
Million show 4 ай бұрын
Қазақстанның өзінде адам өлтіргенге 12 жыл беред
Million show
Million show 4 ай бұрын
Далбаебсынба кісі өлтірген жоққой өмір бақиға беретіндей
Merey Sagyndykov
Merey Sagyndykov 2 ай бұрын
Ардагер қайда
Hello guys
Hello guys 4 ай бұрын
1
Гульчехра Атахаонова
Гульчехра Атахаонова 4 ай бұрын
керек Керемет екен 🤗🤗😇😇👍👍👊❤
isko_f_f06♤
isko_f_f06♤ 4 ай бұрын
Го мен 1 медал тіркелші радной
Baglan production
Baglan production 4 ай бұрын
Маған тіркеліп кетші пж
COCO_LIFE_WORLD
COCO_LIFE_WORLD 4 ай бұрын
10 секунд бұрын
MAKING
MAKING 4 ай бұрын
Мен1
COCO_LIFE_WORLD
COCO_LIFE_WORLD 4 ай бұрын
Мен 1 інші
Kazyna Sarkhan
Kazyna Sarkhan 4 ай бұрын
17 мин
НИКОГДА НЕ ИГРАЙ В ЭТО! 🎈🤣🎈
0:56
БРУНО
Рет қаралды 7 МЛН
НИКОГДА НЕ ИГРАЙ В ЭТО! 🎈🤣🎈
0:56
БРУНО
Рет қаралды 7 МЛН