Who Will Eat The Porridge First The Cockroach Or Me? 👧vs🪳

  Рет қаралды 25,072,707

Giggle Jiggle

Giggle Jiggle

27 күн бұрын

#shorts #fun #comedy
Subscribe to our channel - / @giggle_jiggle_
This video is made for entertainment purposes. We do not make any warranties about the completeness, safety and reliability. Any action you take upon the information on this video is strictly at your own risk, and we will not be liable for any damages or losses. It is the viewer's responsibility to use judgment, care and precautions if one plans to replicate.

Пікірлер: 122
@mikeeferrer
@mikeeferrer 22 күн бұрын
He knows how to be more mature. Cause if you have a feeding tube attached, it limits any control you have of your body, thus needing more affection and care for your lack of bodily movements. But I could be wrong. Sometimes it's wrong to assume that people with limited movements can't exceed the amount of expectations people have around them.
@fatymalak2385
@fatymalak2385 22 күн бұрын
😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱
@riyogaming9752
@riyogaming9752 21 күн бұрын
T😂🎉❤😮😅😊%^^^::;^&;"/&&""%^_%%❤😂🎉😢😮😮😮😅😊&&^::;;;&&❤😊😙😚😚😚😙🥲😊😚😙😋😍🤗🤗🤭😪🤩😶😶🤭🤭😋😋😋🤫😋😋😋😙🤗🤗😙🤗😑😑😋😀🎉😅gg5gc😢
@alejandracoello9963
@alejandracoello9963 20 күн бұрын
Qué hace tu casa o no p qué onda dónde estás dime porque quiero saber porque quiero saber yo te digo yo ya estoy en mi casa me llamo Andrea chuño cuello ya tiene usted Andrea Toño Coelho ya ves tú dime tu nombre vale bye bye besitos te mando un emoji 👯💌🧖🏵️🍍🏎️
@FeliaNanda-xb5wu
@FeliaNanda-xb5wu 17 күн бұрын
😊😊😊😊😊😊
@Bakdaulet712
@Bakdaulet712 15 күн бұрын
ҚҚңқөңңқңөңқ44ү❤
@joseruizdelavega4558
@joseruizdelavega4558 23 күн бұрын
Eso no tiene sentido porque la cabeza es real Y el cuerpo es es de un muñeca
@Hala-ju4yc
@Hala-ju4yc 23 күн бұрын
Je ndber ex ex eejrnn&/deed/n&bfjddjb*nfnff/ndjnddndndnnjdfjfbfd/dndj&jdndndeneneenejee/ejejenejdkkekdjndkde(ddhbfdjdjffj❤😂🎉😢😮😅😊dejdbsnddnsndjddjdneneeenejdndeejddddnjdn&fdbdnn&ndd/~fndndn&n&n&jzdd=&+dbb;*f/need ddddd;djej❤😂😅😊😮😅😊❤😂🎉
@AlifFiya-og1kn
@AlifFiya-og1kn 22 күн бұрын
L​@@Hala-ju4yc
@NurulizzatyMdishak
@NurulizzatyMdishak 21 күн бұрын
Pp​@@Hala-ju4yc
@user-uc7bj2ek2h
@user-uc7bj2ek2h 20 күн бұрын
😅
@mrsjay1707
@mrsjay1707 19 күн бұрын
🪳🪳🪳🪳🪳🪳🪳
@rogelysperezhidalgo6356
@rogelysperezhidalgo6356 18 күн бұрын
😂😂😂😂😂😂😂😂
@BrigzBriguera
@BrigzBriguera 19 күн бұрын
Hahahahahahahahahahaahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahhahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
@rubbe5432
@rubbe5432 19 күн бұрын
fgzuo5ejitgjgckbv
@MariaCondeza
@MariaCondeza 19 күн бұрын
2🤢🤢🤢🤢🤮🤮🤮
@MSVMANGAIKarasi
@MSVMANGAIKarasi 18 күн бұрын
Yrto
@user-fo3rv4el5y
@user-fo3rv4el5y 17 күн бұрын
GoNoodle
@mrsjay1707
@mrsjay1707 19 күн бұрын
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
@mrsjay1707
@mrsjay1707 19 күн бұрын
😂🎉😢😮😅😊
@minecft1.195
@minecft1.195 23 күн бұрын
What the hell oh my god
@sulfaaghaei2452
@sulfaaghaei2452 18 күн бұрын
Fake baby dad
@mikeeferrer
@mikeeferrer 20 күн бұрын
He doesn't like baby food. It's making his stomach churn. It gets him bloated to some of the extremes.
@josecarlossouzagalo5262
@josecarlossouzagalo5262 19 күн бұрын
P⁰0
@Laruemetayer42688
@Laruemetayer42688 19 күн бұрын
And this is a grown man
@unknowunknow9064
@unknowunknow9064 16 күн бұрын
😊😊1😮
@VivianeMedina-sk6bj
@VivianeMedina-sk6bj 9 күн бұрын
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
@JESUSA-rt5uo
@JESUSA-rt5uo 16 күн бұрын
Baby: I will eat you
@user-dx2pi1ur1r
@user-dx2pi1ur1r 10 күн бұрын
❤❤❤❤
@mrsjay1707
@mrsjay1707 19 күн бұрын
n😊
@rosealves1275
@rosealves1275 22 күн бұрын
😂😂😂😂😅😅😅😅😅
@user-bn6th8yr7k
@user-bn6th8yr7k 19 күн бұрын
غثيدس😅😮😂
@mikeeferrer
@mikeeferrer 21 күн бұрын
That's some man baby stuck in a crib. All he needs is pacifier and diapers, and now he's ready to show to the world that he's willing to undergo challenges.
@ljong5137
@ljong5137 10 күн бұрын
Hoy hindi yan totoo
@keikotomanabu2003
@keikotomanabu2003 18 күн бұрын
🤣🤣🤣🤣🤣🤣
@user-pn2yo9tr5y
@user-pn2yo9tr5y 18 күн бұрын
Jduejs
@KhatiraRabbani
@KhatiraRabbani 19 күн бұрын
😂🤮
@user-nc4tz8ti4b
@user-nc4tz8ti4b 15 күн бұрын
Que mierdaaa😂😂😂😂😂
@KarimRhmani
@KarimRhmani 23 күн бұрын
🤢🤢🤢🤢😂
@valerypardofigueroagonzale4819
@valerypardofigueroagonzale4819 16 күн бұрын
😂😂😂😂
@BebelynBadal
@BebelynBadal 22 күн бұрын
😍
@user-pn2yo9tr5y
@user-pn2yo9tr5y 18 күн бұрын
😂kh
@HaticeSimsek-jp1bw
@HaticeSimsek-jp1bw 21 күн бұрын
😅😅
@user-bm1ch3my9s
@user-bm1ch3my9s 22 күн бұрын
The most recent example was
@user-hc9kt4el7p
@user-hc9kt4el7p 20 күн бұрын
Hahaha so funny
@Chamoyxd-qs7dz
@Chamoyxd-qs7dz 22 күн бұрын
Que mier......
@revathirrevathi374
@revathirrevathi374 10 күн бұрын
Fn
@HaceYurt
@HaceYurt 10 күн бұрын
C uyusak 30 q iş
@user-hy6zb1xw7z
@user-hy6zb1xw7z 25 күн бұрын
عينفعقظتثنقهق❤😂
@simoneestevao747
@simoneestevao747 22 күн бұрын
Kkkkkkkkkk😊
@user-pr8dx6yn7p
@user-pr8dx6yn7p 16 күн бұрын
Wth
@lovethisaisaigbe1865
@lovethisaisaigbe1865 21 күн бұрын
😮😊
@HienLe-jn9jb
@HienLe-jn9jb 22 күн бұрын
hi
@DennisSabunod
@DennisSabunod 19 күн бұрын
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂🤮🤮🤮🤮
@Yone-vs3ui
@Yone-vs3ui 22 күн бұрын
😂😂😂😂مةغد فكؤق
@LucasPereiradaSilvaSantos
@LucasPereiradaSilvaSantos 19 күн бұрын
Ijúi bom 1j
@AnaBucurestianu
@AnaBucurestianu 26 күн бұрын
🌹🌹🌳⚘️⚘️⚘️🌹🌹🌹🌹❤❤❤❤😂😂😂
@marikushtanashvili
@marikushtanashvili 26 күн бұрын
Gdyfh
@BasheerO-yz9gf
@BasheerO-yz9gf 25 күн бұрын
ഐഐഐ
@HiGii-ex5of
@HiGii-ex5of 24 күн бұрын
منكمنخن من خلال هذا مظهنت​@@BasheerO-yz9gf
@user-zi8re8jq5p
@user-zi8re8jq5p 24 күн бұрын
🎉😂😂😂😂😂😂​@@BasheerO-yz9gf
@FeruzaTeshaboyeva-de7sr
@FeruzaTeshaboyeva-de7sr 23 күн бұрын
Хрлшшщ​@@BasheerO-yz9gf
@user-gk6yi8ob1w
@user-gk6yi8ob1w 19 күн бұрын
Yum
@amreskumar9727
@amreskumar9727 23 күн бұрын
😅😂r😢😮😊🎉❤
@WilliamSilva-nj2ky
@WilliamSilva-nj2ky 19 күн бұрын
🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉
@mrsjay1707
@mrsjay1707 19 күн бұрын
gujk
@SeptenvigintillionFan
@SeptenvigintillionFan 25 күн бұрын
what the fuck💀💀💀
@Jamestheking176
@Jamestheking176 23 күн бұрын
Like for real
@hifzamuhammed3823
@hifzamuhammed3823 23 күн бұрын
What the fric ☠️☠️☠️
@AlexStojanovic-bt6yt
@AlexStojanovic-bt6yt 25 күн бұрын
😂😂😂😂😮😮
@andre200575
@andre200575 22 күн бұрын
Gtdgeyyeye😂❤yejejeebdhhshdhdhee😊kekkejejenrnennrnrnrnrnrmr4444🎉riirirjrjrjj4j4krj
@blacky.therobloxer
@blacky.therobloxer 23 күн бұрын
VS
@JasCastillo-nt7wl
@JasCastillo-nt7wl 21 күн бұрын
Bro eats a cockroach ☠️
@NildaYulam
@NildaYulam 21 күн бұрын
Y ese bebé y su madre y la cucaracha
@BacNguyen-ep5mr
@BacNguyen-ep5mr 21 күн бұрын
Bhngyuut👩‍💼
@norhidayah9900
@norhidayah9900 21 күн бұрын
Fy
@alfredogalang4009
@alfredogalang4009 21 күн бұрын
Iw
@Arkhapradifta
@Arkhapradifta 18 күн бұрын
U̴̡̥̱̫͕̞̐͂͒̑̽̋̐͊̈́͗̚u̴̢̠͎̲̗̮̤̥̪̖̦͈͕͛̈́̀̒̒̄̚͠u̴̢̠͎̲̗̮̤̥̪̖̦͈͕͛̈́̀̒̒̄̚͠ḟ̴̧̧̗͍͉͔̹͎̻͓̇͊̃̒̄̈̓̉̌̈͝͝t̵̏͛̃̍́̈̚͜͝y̷̧̰̲͍̝̘̗̩̑̇͐̾̽̏͊͑̇̃̉͜2̴͓̺̭͐̎͒̇͆̌̽͑͊̇͌͐̈́̿̕͝ȟ̸̨̯̲̝̳͓͎̭͖͊̄̔̽̓̂̋̇̋̀̕̚͜2̴͓̺̭͐̎͒̇͆̌̽͑͊̇͌͐̈́̿̕͝ȟ̸̨̯̲̝̳͓͎̭͖͊̄̔̽̓̂̋̇̋̀̕̚͜4̵̧̣̲̤̣̞͈̦̠̣̻̂̌ͅğ̶̡͚̺̼̱̺̘̳̘̩͚̯͔̎̅̍͋̒́̔̈́̎̂͜͜4̵̧̣̲̤̣̞͈̦̠̣̻̂̌ͅy̷̧̰̲͍̝̘̗̩̑̇͐̾̽̏͊͑̇̃̉͜3̵͇̈́̓̕i̵̢̢̡͚̩̞̥͕̜̻̫̩̐̈͘͜
@BkLxDon
@BkLxDon 23 күн бұрын
😂
@rayanmhamad2639
@rayanmhamad2639 21 күн бұрын
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
@user-pn2yo9tr5y
@user-pn2yo9tr5y 18 күн бұрын
😂😢😅
@user-hj5id4ee6s
@user-hj5id4ee6s 18 күн бұрын
التالمغ٦٤٣٨٥٦٧٨
@gloria.mencantasuritmoorda1992
@gloria.mencantasuritmoorda1992 17 күн бұрын
🪳👶👇
@ensarabdula611
@ensarabdula611 26 күн бұрын
❤❤😊🪳🪳🤢
@GAs-sp7fu
@GAs-sp7fu 24 күн бұрын
ៀម
@cuongnguyen448
@cuongnguyen448 24 күн бұрын
@ReneEspanol-mx2zw
@ReneEspanol-mx2zw 23 күн бұрын
Naa ko I'm ok​@@GAs-sp7fu
@Reformas-gz1ki
@Reformas-gz1ki 23 күн бұрын
D8ddkdidfi😢😢🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉 es
@user-wj4rg7en1e
@user-wj4rg7en1e 21 күн бұрын
😂😂😂😂
"Нелегкая судьба Царевной" - Ольга Картункова Новое Амплуа
7:54
Real Food vs Chocolate Food Challenge #5 by DaRaDa Challenge
18:49
I Built a Shelter House For myself and Сat🐱📦🏠
00:35
TooTool
Рет қаралды 29 МЛН
Sprinting with More and More Money
00:29
MrBeast
Рет қаралды 168 МЛН
Face Your Biggest Fear To Win $800,000
22:03
MrBeast
Рет қаралды 219 МЛН
How a former airborne trooper was welcomed in prison (with English subtitles)
10:40
Зона в кинематографе
Рет қаралды 10 МЛН
https://discord.gg/8DrWqTwJ
19:13
XO BARTU
Рет қаралды 21 М.
I Built a SECRET 7-11 in My Room!
20:38
Stokes Twins
Рет қаралды 48 МЛН
Уральские пельмени  Нога в гипсе
11:36
Геннадий Геннадий
Рет қаралды 283 М.
I Built 4 SECRET Rooms In ONE COLOR!
29:04
Stokes Twins
Рет қаралды 42 МЛН
100❤️
0:20
Nonomen ノノメン
Рет қаралды 64 МЛН
"Глаза как запятые" | Короли улиц (2008)
0:59
Әділ Чабанды қалай ұтты? І АСАУ І 7 серия
32:16